Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

Teixit empresarial i competitivitat global

Lletra/letra:

Abordar el binomi teixit empresarial-competitivitat global és altament estratègic, per tal com el posicionament competitiu dels països i les regions es troba, actualment, estretament lligat a la sofisticació dels processos empresarials.

 


Un binomi que convida a viatjar al centre de l’estratègia.

La manera en què el conjunt d’unitats organitzatives amb seu a un mateix territori produeixen béns i serveis i prenen decisions sobre els recursos que disposen manté una relació directa amb la posició competitiva dels països i les regions. I és que el teixit empresarial, com a principal generador de riquesa, també s’erigeix en l’impulsor principal de la competitivitat global del territori on hi articula l’activitat. No en va, de la manera en què el teixit empresarial acumula, assigna i aprofita els recursos disponibles (naturals, materials, humans...) en depenen aspectes tan rellevants a nivell agregat com la productivitat i, per extensió, la generació de rendes.

Al mateix temps, però en sentit invers, l’impuls de la competitivitat global dels països i les regions és fonamental perquè el teixit empresarial ubicat en el territori canalitzi incentius suficients per millorar de manera continua i progressiva la qualitat de les seves operacions. Tan sols d’aquesta manera el teixit empresarial podrà reforçar la seva projecció exterior i assegurar, en tot cas, el retorn de les seves inversions amb la finalitat d’elevar la retribució dels factors productius i enfortir, al seu torn, la relació amb els principals stakeholders (accionistes, treballadors, clients, proveïdors, comunitat...).

 

© Fundació Impulsa Balears

i|binomis és una publicació de la Unitat d’intel·ligència econòmica que gaudeix de la protecció dels drets de propietat intel·lectual en virtut del protocol 2 annex a la Convenció universal sobre dret d’autor. No obstant això,  certs extractes breus poden reproduir-se sense autorització amb la condició que s’esmenti la font.

Aquesta publicació i altres productes electrònics de la fundació es poden obtenir a www.impulsabalears.org, previ registre dels interessats, o sol·licitar-se a l’adreça de correu electrònic info@impulsabalears.org.

Publicat també en castellà.

Per accedir al text complet és necessari identificar-se com a usuari registrat o registrar-se aquí.