Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 

Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

Àgora-Impulsa

Lletra/letra:

Òrgan de transferència estratègica que, com a espai d’intercanvi d’idees, diàleg i retroalimentació, té la finalitat última de reconnectar els pols de transformació regional al voltant de les distintes iniciatives estratègiques que desplega la fundació. Per això s’orienta a aglutinar l’esforç dels agents econòmics i socials en un esquema de tetrahèlix harmonitzat, per tal que aquests puguin contribuir amb el seu coneixement i experiència a dissenyar una agenda de transformació productiva per a les Balears.

 

Formen part de l’Àgora-Impulsa:

Empreses.

Administracions públiques.

Universitats, unitats d’investigació i centres tecnològics.

Agents intermedis (associacions, sindicats, cambres, ONGs,...).

 

 

Sessions de treball - Àgora Impulsa


 

Sèrie 2016/A

• i|iniciatives: ‘Posicionament competitiu i factors crítics’

• Número de sessions: 2

• Llistat de participants

 

Sessió 2016/A/1

• Títol: ‘Compartint el nou paradigma de la competitivitat global

• Data: 11 de juliol · Durada: 120’

• Objectiu: alinear els agents de la tetrahèlix regional al voltant del repte de forjar una senda de creixement més resistent enfront de xocs externs, correctora de desequilibris estructurals i capaç d’assegurar nivells de renda més elevats des de l’impuls de la competitivitat global de l’arxipèlag. 

• Aspectes principals: 

En què consisteix el nou paradigma de la competitivitat global? Compartim conceptes.

Per què aplicar-lo a les Balears? Compartim la situació de partida.

Com adaptar-hi la presa de decisions? Compartim receptes. 

 

Sessió 2016/A/2

• Títol: ‘De la gestió a l’estratègia: objectius, prioritats i recursos disponibles’

• Data: 27 d'octubre · Durada: 120’

 • Objectiu: aalinear la perspectiva estratègica dels agents de la tetrahèlix regional al voltant de la formulació d’una proposta de valor, única, diferenciada i sostenible en el temps que fixi objectius, estableixi prioritats i reorienti els recursos, tant públics com privats, cap a l’impuls de la competitivitat global de l’arxipèlag.

• Aspectes principals: 

En què fixar els objectius? Cercam fites comunues

On establir les prioritats? Identificam palanques estratègiques

Com orientar els recursos? Establim vies de progrés


 

Sèrie 2017/A

• i|iniciatives: ‘Clusterització i especialització productiva’

• Número de sessions: 2

• Llistat de participants

 

Sessió 2017/A/1

• Títol: ‘El rol estratègic de les organitzacions clúster

• Data: 29 de maig · Durada: 120’

• Objectiu: alinear els participants al voltant de la perspectiva clúster com a nova forma d’entendre la realitat productiva balear i abordar el rol que les organitzacions clúster són susceptibles de dur a terme com a agents efectius de transformació.  

• Aspectes principals: 

La ‘revolució clúster’: dels conceptes a l'acció

El valor de les interconnexions: qui és qui 

L'efectivitat de les organitzacions clúser: reptes i oportunitats

 

Sessió 2017/A/2

• Títol: ‘Clusteritzar per reespecialitzar: a la recerca de la intersecció’

• Data: 22 de setembre · Durada: 120’

• Objectiu: : alinear els participants en la revisió del patró d’especialització productiva balear des de les oportunitats que ofereix l’aplicació real i efectiva de la perspectiva clúster. 

• Aspectes principals: 

El rol estratègic dels ‘traded clusters’: presència i empremta territorial a les illes

El potencial de les ‘indústries emergents’: creació i reconfiguració de cadenes de valor

La definició d’entorns productius clau: la importància de treballar sobre el terreny

 


 

Sèrie 2018/A

• Àmbit estratègic de treball: ‘Posicionament competitiu i factors crítics’

• Número de sessions: 2

• Llistat de participants

 

Sessió 2018/A/1

• Títol: ‘Com mesurar l’atractiu turístic de les Balears?’

• Data: 31 d’octubre · Durada: 90’

• Objectiu: reflexionar al voltant dels factors i les polítiques que condicionen la posició competitiva de l’arxipèlag en matèria turística. Identificar el(s) grup(s) de destinacions enfront de les quals és estratègic, actualment, confrontar l’atractiu turístic de les illes d’acord amb els reptes de transformació que assumeix el sector.  

• Aspectes principals: 

Compartir el paradigma actual de competitivitat turística

Explorar els factors crítics de la posició competitiva de les Balears

Definir entorns competitius estratègics per a les Balears