Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 

Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

Unitat d’estratègia

Lletra/letra:

Òrgan de transferència estratègica encarregat de garantir que els resultats derivats de la unitat d’intel·ligència econòmica afegeixin el valor esperat i orientin el desenvolupament de les polítiques públiques i la dinàmica empresarial de les Balears.

 

Entre les seves funcions principals destaquen:

Definir les àrees prioritàries d’impacte per a la millora de la competitivitat global.

 

Proposar actuacions apropiades al voltant de les iniciatives estratègiques que desplega la fundació a favor de la transformació de l’estructura productiva.

 

Mantenir una relació de feedback permanent entre la Unitat d’intel·ligència econòmica i la resta d’òrgans de transferència estratègica.

 

Sessions de treball - Unitat d'estratègia


 

Sèrie 2021/A

• Llistat de participants

 

Sessió 2021/A/1

• i|iniciatives: ‘Competitivitat turística i fons europeus’

• Data: 19 de gener · Durada: 120'

• Objectiu: avaluar l'oportunitat i les opcions existents en aquests moments per definir un projecte en matèria de circularitat hotelera entre les cadenes que formen part del Patronat, atenent als seus interessos, prioritats i plans d'inversió a curt i mig termini. I fixar, així mateix, el paper que la Fundació ha de desenvolupar en aquest context, com a catalitzador d'aquest tipus de processos i aglutinador de massa crítica.

• Aspectes principals: 

L'aposta pels fons europeus: principals motivacions.

La circularitat en l'actual model de negoci hoteler: punt de partida.

La definició d'un projecte amb impacte: opcions actuals.

 

Sessió 2021/A/2

• i|iniciatives: ‘Circularitat hotelera i fons europeus’

• Data: 24 de març · Durada: 120'

• Objectiu: transferir els resultats de l'estratègia de treball desplegada segons l'acordat en la sessió anterior, a l'objecte d'establir les bases d'un procés de presa de decisions que culmini en la formulació d'un projecte de circularitat hotelera susceptible de ser finançat amb càrrec als fons Next Generation EU. I acordar, així mateix, el paper que la Fundació ha d'ocupar en les diferents etapes d'aquest procés.

• Aspectes principals: 

El nostre enfocament de valor: companyies hoteleres i destinació.

El nostre bagatge: interessos, experiència i finestres d'oportunitat.

Els nostres propers passos: actors, sinergies i comunitat.

 


 

Sèrie 2020/A

• Llistat de participants

 

Sessió 2020/A/1

• i|iniciatives: ‘Posicionament competitiu i factors crítics’

• Data: 16 d'abril · Durada: 120'

• Objectiu: forjar una perspectiva estratègica orientada a abordar les excepcionals circumstancies provocades per la pandèmia de la COVID-19 sobre el teixit productiu.

• Aspectes principals: 

Fixant l’escenari: causes i impactes.

Transitant cap a una nova normalitat: principals fronts d'actuació.

Marcant el rol d’IMPULSA BALEARS: anticipació i capacitat d’influència.

 


 

Sèrie 2018/A

• Llistat d'integrants

 

Sessió 2018/A/1

• i|iniciatives: ‘Activació de palanques estratègiques’’

• Data: 28 de febrer · Durada: 120'

• Objectiu: forjar una perspectiva estratègica orientada a corregir els desequilibris que afecten als determinants ambientals de la posició competitiva actual de les Balears. 

• Aspectes principals: 

Fixant objectius: l’impuls de la competitivitat global sostenible.

Establint prioritats: els reptes vinculats a l’energia i els residus.

Obrint noves vies de progrés: sobre la transició energètica i l’economia circular. 

 


 

Sèrie 2016

• Llistat d'integrants

 

Sessió 2016/1

• i|iniciatives: ‘General’

• Data: 16 de maig · Durada: 120'

• Objectiu: fixar les bases de la funció de transferència estratègica d’IMPULSA BALEARS. 

• Aspectes principals: 

Prendre posicions: funcions i rols a desenvolupar.

Organitzar l’activitat: planificació i operativa.

Fixar expectatives: objectius i avaluacions. 

Iniciar la tasca: punt de partida i recursos disponibles. 

 

Sessió 2016/2

• i|iniciatives: ‘Posicionament competitiu i factors crítics’

• Data: 12 de setembre · Durada: 150'

• Objectiu: aprofundir en el nou paradigma de la competitivitat global i abordar l’activació creuada i simultània de palanques al voltant de prioritats estratègiques concretes per a les Balears (com, per exemple, l’aprofitament del talent). 

• Aspectes principals:

El paradigma de la competitivitat global: en què consisteix i com aplica a les Balears.

L’estratègia: com establir la cadena objectius-prioritats-recursos.

L’acció: el cas del talent. 

 

Sessió 2016/3

• i|iniciatives: ‘General’

• Data: 28 de novembre · Durada: 120'

• Objectiu: plantejar línies estratègiques d’activitat per a la fundació en vista a la formulació del Pla d’actuació 2017.

• Aspectes principals:

En què treballam: els nostres àmbits estratègics de treball.

Com treballam: el nostre cercle d’intel·ligència.

Què obtenim: els nostres recursos.