Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

Presentació

Lletra/letra:

IMPULSA BALEARS, constituïda el 26 de setembre de 2014, és la materialització d’una iniciativa estratègica de la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB), el Govern de les Illes Balears i un grup d’empresaris representatius del teixit regional que persegueix impulsar la competitivitat global de les Balears i contribuir, així, que la societat avanci cap a un futur de major prosperitat.

 

No es pot obviar que, des de principi d’aquest segle, les illes evidencien serioses dificultats per definir una senda de creixement sòlida i estable capaç de mantenir el nivell de renda per càpita assolit. Alhora, la creixent interconnexió de les economies, l’emergència de nous mercats a escala mundial i el progrés tecnològic reclamen l’aplicació de nous conceptes, el desenvolupament de noves formes de pensar i l’articulació de nous instruments de pilotatge per garantir el posicionament dels béns i serveis locals als mercats internacionals.

 

Amb aquests condicionants interns i externs, IMPULSA BALEARS pretén proveir d’eines útils els actors regionals en els seus processos de decisió i donar suport, així, a la transformació productiva que requereix l’arxipèlag en l’assoliment d’objectius de competitivitat global que situen la millora de la productivitat a la intersecció. Per això, la fundació centra la seva activitat en:

Generar informació estratègica envers els principals determinants del posicionament competitiu balear i les polítiques i instruments disponibles, tant per forjar els avantatges competitius del futur com per aprofitar els avantatges comparatius actuals.

Maximitzar la sinergia pública-privada per promoure l’intercanvi d’informació estratègica i l’adopció de decisions consensuades en favor del disseny i la implementació d’iniciatives orientades a millorar el desenvolupament econòmic i social de l’arxipèlag.

 

En aquest afer, IMPULSA BALEARS s’alinea amb els preceptes que postulen els marcs estratègics europeus –com són les estratègies regionals per a l’especialització intel·ligent (RIS3)– i de governança global –com l’Agenda 2030 de Nacions Unides–, per tal com aspira a facilitar, des del coneixement i la col·laboració, l’articulació d’una agenda de transformació que permeti donar resposta a les illes als principals desafiaments actuals.