Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

i|iniciatives

Lletra/letra:

IMPULSA BALEARS articula la seva labor al voltant de cinc iniciatives que considera estratègiques per complir amb la seva missió i contribuir, d’aquesta manera, a l’impuls de la competitivitat global de l’arxipèlag. Aquestes iniciatives s’aborden des dels distints programes de la fundació i es fan tangibles a través de les activitats i recursos generats.

 

Així les coses, IMPULSA BALEARS pren la iniciativa en:

 Posicionament competitiu i factors crítics, a través de la monitorització continua dels determinants de la competitivitat global de les illes i la seva repercussió sobre la generació de rendes.

Posicionar l’arxipèlag entre les regions europees més avançades

 

 

 Estructura productiva i clusterització, des de la detecció d’oportunitats al voltant de la generació de nous béns i serveis, més avançats i alineats amb les megatendències globals que afecten al consum i la producció.

Dotar una base productiva capaç de créixer sobre la creació
de més valor

 

 

 Dinàmica empresarial, a través del seguiment de l’estructura, demografia, gestió i capacitat de reinversió del teixit regional i el sorgiment de nous nínxols de negoci.

Reforçar el rol transformador de l’empresa com a principal
generador de riquesa

 

 

 Capacitat exportadora, des de l’avaluació de les relacions comercials de les illes amb la resta del món i els avantatges comparatius que atresoren respecte de l’entorn competitiu.

Afavorir la presència i posició dels béns i serveis locals en el
mercat global

 

 

 Activació de palanques estratègiques, a través del traçat de vies de progrés orientades a aprofitar els actius i capacitats regionals i corregir els desequilibris que afecten als impulsors de la competitivitat.

Perseguir l’excel·lència des de la millora continua de l’eficiència
i la innovació