Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

i|sensibilització

Lletra/letra:

Programa per 'crear i compartir':

La identitat d’IMPULSA BALEARS, pel que fa a la filosofia, els valors i els resultats de l’activitat. 

L’operativa fonamental en termes d' estructures i dinàmiques, com són: (i) els sistemes de monitorització per a la intel·ligència econòmica; (ii) les dinàmiques d’interacció i consens per a la transferència estratègica; i (iii) els canals de retroalimentació permanent entre les diferents unitats de la fundació.

Els nous paradigmes, relacionats especialment amb la competitivitat global, així com els marcs i agendes internacionals.

Les eines i metodologies de treball vinculades a les funcions d’intel·ligència econòmica i transferència estratègica, com també els beneficis que deriven de la seva implementació.

Plans anuals d'actuació - i|sensibilització


 

S/01. Projecció i lideratge

Presència al teixit regional:

- Realització de jornades temàtiques al voltant de les iniciatives estratègiques de la fundació (meetings).

- Participació activa en jornades, fòrums o altre tipus d’esdeveniments organitzats per actors afins a la fundació (intervencions)

- Desenvolupament de la política de relacions institucionals de la fundació.

Comunicació i difusió de resultats:

- Llançament de la nova plataforma web www.impulsabalears.org i identitat institucional.

- Reformulació dels instruments de comunicació periòdica de patrons (Newsletter · Ser Impulso) i grups d’interès (Newsletters)

- Desenvolupament de la política de comunicació de la fundació.

Aliances i col·laboracions:

- Identificació i establiment de partenariats o relacions de col·laboració amb entitats i plataformes afins a les actuacions de la fundació (centres d’investigació, consultores, empreses de certificació...).

S/02. Massa crítica i suport fundacional

Ser impuls · Compromís:

- Identificació i captació de nous patrons d’acord segons criteris de rellevància i diversificació de la massa crítica.

- Foment de les vies de participació públicoprivades per patrons. Identificació de potencials de suport a través de les figures de ‘Patró-vigilant’ i ‘Patró-amfitrió’.

- Disseny i implementació d’eines participatives per prendre decisions relacionades amb la priorització d’actuacions.

Ser impuls · Participa:

- Foment de les vies de participació públicoprivades per agents regionals. Identificació de potencials de suport a través de les figures de ‘Actor-impulsor’ i ‘Actor-col·laborador’.

- Desenvolupament de la política de donacions de la fundació.


S/03. Nous paradigmes i marcs globals

Actualització continua de la base documental de la fundació al voltant de tòpics i paradigmes relacionats amb les iniciatives estratègiques de la fundació. Alimentació de les principals col·leccions de publicacions relacionades (i|tòpics, i|binomis). 

Interpretació en clau balear de marcs estratègics de calat nacional, europeu o global que afecten a factors crítics de la competitivitat global. Alimentació de les principals col·leccions de publicacions relacionades (i|politica, i|dossiers, i|consignes).

Identificació i exploració de referències, normes i estàndards vigents que afecten a les actuacions contingudes en aquest pla.

 


 

S/01. Projecció i lideratge

Realització de jornades i trobades empresarials al voltant de les iniciatives estratègiques de la fundació (i|conferència, i|meeting).

Participació activa en fòrums i esdeveniments afins organitzats per altres agents.

Representació en òrgans/meses d'institucions i entitats regionals.

Desenvolupament de l’estratègia de comunicació d’acord amb els objectius de posicionament de la fundació.

Llançament de la nova plataforma web www.impulsabalears.org. Adaptació dels instruments de comunicació periòdica amb patrons (‘Ser impulso’) i els grups d’interès (i|newsletter).

Desplegament d’actuacions sota el memoràndum d’entesa amb l’Organització Mundial del Turisme.

Establiment de partenariats o escenaris de col·laboració amb altres fundacions en el desenvolupament d'iniciatives afins.

S/02. Massa crítica

Acció i|compromís:

- Identificació i captació de nous patrons d’acord amb els criteris de rellevància i diversificació de la massa crítica.

- Foment de les vies de participació publicoprivades per a patrons. Identificació d’actuacions a subjectar sota les figures de ‘Patró-vigilant’ i ‘Patró-amfitrió’.

- Disseny i implementació d’eines participatives per a la presa de decisions de governança.

Acció i|participació:

- Foment de les vies de participació publicoprivades per a agents regionals. Identificació d’actuacions a subjectar sota les figures d'‘Actor-impulsor’ i ‘Actor-col·laborador’.


S/03. Conceptes i pràctiques fonamentals

Ampliació continuada de la base documental de la fundació (i|docuteca).

Alimentació continuada dels recursos existents (i|glossari, i|tòpics, i|binomis). 

Interpretació de marcs estratègics d’índole nacional, europeu o global que afecten a factors crítics de la competitivitat global (i|politica).

 


 

S/01. Projecció i lideratge

Realització de jornades i trobades empresarials al voltant de les iniciatives estratègiques de la fundació (i|conferència, i|meeting).

Participació activa en fòrums i esdeveniments afins organitzats per altres agents.

Representació en òrgans/meses d'institucions i entitats regionals.

Elaboració periòdica d'i|newsletter. Traçat d'itineraris estratègics i continguts especials.

Planificació d'activitats amb experts de reconegut prestigi i/o representants d'iniciatives regionals similars (i|referent).

Gestió i seguiment de les actuacions dutes a terme sota el memoràndum d’enteniment amb l’Organització Mundial del Turisme.

S/02. Massa crítica

A través de l'acció i|compromís, desplegament de les vies de participació publicoprivades per a patrons. Identificació d’actuacions subjectes a les figures 'Patró-vigilant' i 'Patró-amfitrió'.

Disseny i implementació d’eines participatives per a la presa de decisions de governança.

A través de l'acció i|participació, desplegament de les noves vies de participació publicoprivades per a agents regionals. Identificació d’actuacions subjectes a les figures 'Actor-impulsor' i 'Actor-col·laborador'.


S/03. Conceptes i pràctiques fonamentals

Ampliació contínua de la base documental i conceptual de la fundació a través dels recursos existents (i|glossari, i|tòpics, i|binomis). 

Generació de nous recursos al voltant de la pràctica de la intel·ligència econòmica i la dinàmica col·laborativa (i|vectors).

Interpretació de marcs estratègics d’índole nacional, europeu o global que afecten a factors crítics de la competitivitat global (i|politica).

 


 

S/01. Projecció i lideratge

Realització de jornades i trobades empresarials al voltant de les iniciatives estratègiques de la fundació (i|conferència, i|meeting).

Participació activa en fòrums i esdeveniments afins organitzats per altres agents.

Representació en òrgans/meses d'institucions i entitats regionals.

Elaboració periòdica d'i|newsletter. Traçat d'itineraris estratègics i continguts especials.

Planificació d'activitats amb experts de reconegut prestigi i/o representants d'iniciatives regionals similars (i|referent).

S/02. Massa crítica

A través de l'acció i|compromís, implantació de les noves vies de participació publicoprivades per a patrons. En especial, desplegament executiu de les figures 'Patró-vigilant' i 'Patró-amfitrió'.

A través de l'acció i|participació, implantació de les noves vies de participació publicoprivades per a agents regionals. En especial, desplegament executiu de les figures 'Actor-impulsor' i 'Actor-col·laborador'.


S/03. Conceptes i pràctiques fonamentals

Ampliació contínua de la base documental i conceptual de la fundació a través dels recursos existents (i|glossari, i|tòpics, i|binomis). 

Generació de nous recursos al voltant de la pràctica de la intel·ligència econòmica i la dinàmica col·laborativa (i|vectors).

 


 

S/01. Projecció i lideratge

Organització de jornades temàtiques al voltant de les iniciatives estratègiques de la fundació (i|conferència).

Planificació d’activitats amb experts de reconegut prestigi i/o representants d’iniciatives regionals similars (i|referent).

Desenvolupament de nous recursos de comunicació orientats a la difusió de microresultats. Manteniment i ampliació dels elements de comunicació (catàleg d’i|newsletters) i presència a les xarxes socials.

Representació en òrgans/meses d’institucions i entitats regionals.


S/02. Massa crítica

A través de l'acció i|compromis, implantació de noves vies de col·laboració per a patrons.

A través de l'acció i|participació, detecció d’oportunitats de col·laboració amb empreses i entitats del teixit regional per a la realització conjunta de projectes estratègics.


S/03. Conceptes y pràctiques fonamentals

Ampliació contínua de la base documental i conceptual de la fundació (i|glossari, i|tòpics, i|binomis).

Planificació de nous recursos i activitats al voltant de la pràctica de la intel·ligència econòmica i la dinàmica col·laborativa.

 


 

S/01. Projecció i lideratge

Contacte i penetració en el teixit regional a través de la planificació de jornades temàtiques, l’assistència a fòrums i iniciatives similars i el manteniment de relacions amb els agents regionals per a la creació de xarxes.

Manteniment i ampliació dels canals de comunicació i difusió de resultats.

Foment d’aliances i col·laboracions amb plataformes afins.


S/02. Massa crítica

A través de l'acción i|compromis, programació de sessions informatives a grups d’interès per a la formalització de noves adhesions.

A través de l'acció i|participació, implicació d’actors de la tetrahèlix regional amb potencial per aportar informació estratègica a través del model i|funcions.


S/03. Conceptes y pràctiques fonamentals

Disseny i planificació de nous recursos per ampliar i gestionar la base conceptual en els distints àmbits estratègics de treball de la fundació.

Generació de noves i|publicacions orientades a homogeneïtzar el coneixement sobre conceptes bàsics d’interès i a estendre la cultura de la intel·ligència econòmica.

 


 

S/01. Presència i lideratge

Extensió de la filosofia IMPULSA BALEARS als grups d'interès i creació de xarxes.

Establiment d'una estratègia de posicionament exterior d'IMPULSA BALEARS i desenvolupament d'un pla de difusió dels recursos generats.

Manteniment i gestió integral dels principals canals de comunicació d'IMPULSA BALEARS.


S/02. Massa crítica

A través de l'acción i|compromis, implicació de membres del teixit empresarial amb potencial per a adherir-se al projecte fundacional.

A través de l'acció i|participació, implicació d'actors de la tetrahèlix regional amb potencial per a aportar informació estratègica a través del model i|funcions.


S/03. Marc conceptual

Ampliació continuada de la base documental d'IMPULSA BALEARS, disseny i planificació de noves i|eines orientades a la gestió dels recursos documentals.  

Generació de noves i|publicacions orientades a homogeneïtzar el coneixement sobre conceptes bàsics d'interès i a extendre la cultura de la intel·ligencia econòmica.

 

 


S/01. Creació i difusió de la identitat corporativa

Planificació i execució d'una agenda d'actes i sessions informatives per a dur a terme una presentació extensiva d'IMPULSA BALEARS a la societat balear.

Creació i alimentació de canals de comunicació i difusió dels recursos i activitats dutes a terme. Construcció de l'espai web d'IMPULSA BALEARS i establiment de perfils a xarxes socials.


S/02. Increment de la massa crítica

Sensibilització dels actors adherits a IMPULSA BALEARS sobre els pilars fonamentals del projecte.


S/03. Articulació i desenvolupament d'unitats de treball

Disseny i implementació de les funcions i dinàmiques pròpies de la Unitat d'Intel·ligència Econòmica.

Plantejament de les bases per a l'articulació dels òrgans de transferència estratègica (Unitat d'Estratègia i Àgora-Impulsa)


S/04. Desplegament de conceptes fonamentals

Identificació i aglutinació de coneixement bàsics sobre àmbits estratègics de treball d'IMPULSA BALEARS. 

Creació i extensió de la cultura d'intel·ligència econòmica.