Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

i|vigilància

Lletra/letra:

Programa per 'identificar i monitoritzar':

L'entramat regional en termes de: (i) els actius i actors generadors d’informació estratègica, coneixement i innovació; (ii) les dinàmiques de generació de rendes i les interrelacions locals; i (iii) les fortaleses i debilitats de l’estructura productiva.

El posicionament competitiu i la presència regional a les cadenes de valor global, sobretot pel que fa a: (i) els índexs i mesures de competitivitat global; (ii) les tendències globals en factors crítics; i (iii) les palanques de valor potencials.

Els factors clau per a la planificació estratègica dels àmbits definits com a àrees prioritàries d’impacte.

Les estratègies i els plans d’acció amb un impacte significatiu sobre els objectius de competitivitat global.

 

 

Plans anuals d'actuació - i|vigilància


 

V/01. Posicionament competitiu i factors crítics

Competitivitat global:

- Actualització i ampliació de les solucions de vigilància continua existents (Monitor-i|global).

Competitivitat turística:

- Reinterpretació de la posició a l'escenari post-COVID. Actualització de les solucions relacionades (i|ICG, i|posicionament).

- Elaboració i emissió del posicionament de la fundació respecte de la reformulació turística de l'arxipèlag.

Sistema turístic circular:

- Construcció d'un marc de treball (operatiu i de governança) propi per al trànsit cap a un sistema circular. Llançament del moviment reN · Moviment regeneratiu pel futur de Balears.

- Identificació d'actors i actius clau.

- Desenvolupament d'operacions orientades a la monitorització de factors crítics relacionats amb la transició circular.

V/02. Especialització productiva i clusterització

Actualització i ampliació de les aplicaicons i publicacions existents (i|especialització, i|clúster, i|producció).

Identificació d'oportunitats de clustertizació dle teixit productiu favorables al trànsit circular.


V/03. Dinàmica empresarial

Actualització i ampliació de les aplicacions i publicacions existents (i|rating, i|empresa, i|negocis).

Planificació d'operacions sobre la inclusió de paràmetres d'inversió responsable relacionats amb la inegració de criteris ESG.


V/04. Capacitat exportadora

Actualització i ampliació de les aplicacions i publicacions existents (i|exporta, i|mercats).


V/05. Activació de palanques estratègiques

Circularitat hotelera:

- Actualització i ampliació de les aplicacions d'autodiagnòstic (i|CIRCHOT).

- Alineació als nous estàndards i referències normatives.

- Identificació i tipificació de bones pràctiques.

Seguiment de les bases de talent i tecnologia:

- Actualització i ampliació de les aplicacions i publicacions existents (i|talent, i|palanca).

- Exploració sobre el desenvolupament de solucions orientades al seguiment del grau de maduresa digital empresarial.

- Identificació de necessitats i colls d'ampolla compartit amb talent i tecnologia clau per al trànsit circular.

 


 

V/01. Posicionament competitiu i factors crítics

Actualització i ampliació dels recursos orientats a mesurar la posició competitiva de l’arxipèlag (i|ICG, i|posicionament). Orientació a l'establiment de prioritats associades a l'assignació dels fons europeus Next Generation.

Actualització i ampliació de les solucions de vigilància continua existents (i|global). Orientació al seguiment de la reactivació regional a l’escenari post-COVID.

Seguiment de l’avanç dels actors regionals en la integració i compliment dels objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides.

Planificació d’operacions i dinàmiques al voltant de la reformulació turística de l'arxipèlag.


V/02. Especialització productiva i clusterització

Actualització de les eines i publicacions existents (i|especialització, i|clúster, i|producció).

Planificació d’operacions enfront de la clusterització del teixit productiu al voltant de les industries emergents i potencial d'innovació.


V/03. Dinàmica empresarial

Actualització i ampliació de les eines i publicacions existents (i|rating, i|empresa, i|negocis).

Planificació d’operacions al voltant de l’abordatge de nous paràmetres de resiliència del teixit empresarial.

Actualització i ampliació de les solucions de vigilància personalitzades existents (i|rating).

Planificació d’operacions al voltant de la inclusió de paràmetres d’inversió responsable. Eines orientades a facilitar l'elaboració de reportings integrats.


V/04. Capacitat exportadora

Actualització i ampliació de les eines i publicacions existents (i|exporta, i|mercats).


V/05. Activació de palanques estratègiques

Activació de l’aplicació d’autodiagnòstic (i|CIRCHOT). Traçat de línies de continuïtat. Establiment de projectes pilot amb els actors interessats.

Planificació d’operacions al voltant de la determinació i seguiment de la maduresa digital del teixit regional. Exploració sobre el desenvolupament de solucions de vigilància personalitzades.

Actualització i ampliació de les eines i publicacions existents (i|talent, i|palanca). Planificació d’operacions al voltant de l’accés i adequació de competències en entorns sectorials concrets.


V/06. Especial pandèmia COVID-19

Planificació d’operacions al voltant del seguiment de l’evolució de la pandèmia i el seu impacte.

Elaboració d’informes especials orientats a alimentar la perspectiva estratègica dels actors enfront de la pandèmia (i|COVID).

 


 

V/01. Posicionament competitiu i factors crítics

Actualització i ampliació de les solucions de vigilància continua existents (i|global).Reforçament de la seva orientació estratègica.

Seguiment de l’avanç dels actors regionals en la integració i compliment dels objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides.

Planificació d'operacions al voltant del seguiment de segments de valor turístic. A prioritzar, turisme de salut, turisme mice (i|focus).


V/02. Especialització productiva i clusterització

Actualització de les eines i publicacions existents (i|especialització, i|clúster, i|producció).

Planificació d'operacions al voltant del potencial de les 'indústries experiència'.


V/03. Dinàmica empresarial

Actualització i ampliació dels recursos existents (i|rating, i|empresa, i|negocis). Planificació d’operacions al voltant de l’abordatge de nous paràmetres de vulnerabilitat financera.

Planificació d'operacions al voltant de la inclusió de paràmetres d’inversió responsable. Eines orientades a facilitar l’elaboració de reportings integrats.


V/04. Capacitat exportadora

Actualització i ampliació de les eines i publicacions existents (i|exporta, i|mercats).

Planificació d'operacions al voltant de la caracterització de mercats i nínxols d'inversió productiva exterior. Aproximació a la presència de know-how balear a la resta del món.


V/05. Activació de palanques estratègiques

Desenvolupament de l’actuació ‘Circularitat hotelera i competitivitat’. Distribució del pack de recursos associat. Traçat de línies de continuïtat.

Actualització i ampliació de les eines i publicacions existents en matèria de talent (i|talent, i|palanca). Planificació d'operacions al voltant de l'accés i l'adequació de competències en entorns sectorials concrets.

Planificació d'operacions al voltant del seguiment dels reptes vinculats a l'energia i els residus. Exploració per al desenvolupament de solucions de vigilància personalitzades.

 


 

V/01. Posicionament competitiu i factors crítics

Actualització de solucions de vigilància continua existents (i|global). Revisió permanent de continguts i manteniment dels recursos per a l'anticipació en la presa de decisions (Sistema d'alertes · i|global).

Formulació de nous itineraris estratègics a través de l'entrada en funcionament del nou índex de competitivitat turística (i|ICT) i l'elaboració de publicacions d'anàlisi associades (i|posicionament).

Planificació d'operacions al voltant del seguiment de factors crítics específics per al posicionament regional (per segments turístics, mercats, etc.) (i|focus).


V/02. Especialització productiva i clusterització

Actualització de les eines i publicacions existents (i|especialització, i|clúster, i|producció).

Planificació d'operacions al voltant del potencial de les 'indústries experiència'.


V/03. Dinàmica empresarial

Actualització i ampliació de les eines i publicacions existents (i|empresa, i|negocis).

Planificació d'operacions al voltant de la identificació i el seguiment de segments empresarials concrets (empreses d'alt creixement, empreses de caràcter familiar, etc.).

Actualització i ampliació de les solucions de vigilància personalitzades existents en matèria de performance empresarial (i|rating).


V/04. Capacitat exportadora

Actualització i ampliació de les eines i publicacions existents (i|exporta, i|mercats).

Planificació d'operacions al voltant de la caracterització de mercats i nínxols d'inversió productiva exterior. Aproximació a la presència de know-how balear a la resta del món.


V/05. Activació de palanques estratègiques

Actualització i ampliació de les eines i publicacions existents en matèria de talent (i|talent, i|palanca). Planificació d'operacions al voltant de l'accés i l'adequació de competències en entorns sectorials concrets.

Planificació d'operacions al voltant de la determinació i seguiment del grau de digitalització del teixit regional. Exploració sobre el desenvolupament de solucions de vigilància personalitzades.

Planificació d'operacions al voltant del seguiment dels reptes vinculats a l'energia i els residus. Exploració per al desenvolupament de solucions de vigilància personalitzades.

 


 

V/01. Cartografia regional i entorn normatiu

Llançament de nous recursos orientats a la identificació i seguiment d’actors regionals generadors d’informació estratégica.

Identificació i seguiment de marcs estratègics desenvolupats a nivell internacional, europeu o nacional que afecten a factors crítics de la competitivitat balear.


V/02. Teixit productiu

Manteniment i ampliació de recursos orientats a detectar noves oportunitats de reespecialització productiva (i|especialització, i|clúster, i|producció).

Llançament de nous recursos d’autodiagnòstic en matèria de gestió economicofinancera. Primera incursió en i|aplicacions.


V/03. Posicionament i mercats

Actualització i ampliació de recursos orientats a mesurar la posició competitiva (i|ICG, i|posicionament), capacitat exportadora (i|exporta, i|mercats) i principals palanques estratègiques (i|palanca), com són les relacionades amb el talent (i|talent) i la sostenibilitat ambiental.

Llançament de nous recursos de vigilància contínua dels factors crítics per a l’impuls de la competitivitat global. Primera incursió en i|monitors.

Planificació de noves operacions al voltant del seguiment de megatendències globals i de la caracterització de nous mercats.

 


 

V/01. Cartografia regional

Seguiment d’actors generadors d’informació estratègica i actius de coneixement i innovació. Generació de nous recursos per identificar noves oportunitats d’interacció.


V/02. Entorn normatiu  

Identificació i seguiment de marcs estratègics desenvolupats a nivell internacional, europeu o nacional que afecten a factors crítics de la competitivitat balear.

Identificació i seguiment d’estratègies de competitivitat global duites a terme a altres regions europees. Detecció de ‘bones pràctiques’.


V/03. Teixit productiu

Manteniment i generació de nous recursos relacionats amb les oportunitats d’especialització productiva a través de la clusterització. Identificació de prioritats estratègiques regionals.  

Generació de recursos d’autodiagnòstic empresarial orientats a facilitar la presa de decisions corporatives en entorns sectorials concrets.


V/04. Posicionament i mercats

Manteniment i generació de nous recursos orientats a: (i) mesurar la posició competitiva de l’arxipèlag en l’entramat regional europeu, (ii) segmentar i prioritzar palanques clau, i (iii) determinar la presència i posició dels béns i serveis locals en la cadena global de valor.


V/05. Tendències globals

Monitorització a curt termini i alerta primerenca al voltant dels factors que tenen un impacte significatiu sobre la posició competitiva balear.

 


 

V/01. Teixit regional

Cartografia d'actors generadors d'informació estratègica i actius de coneixement i innovació.

Manteniment i generació de noves i|eines i i|publicacions relacionats amb: (i) les oportunitats d'especialització productiva i clusterització; i, (ii) el desenvolupament d'estratègies empresarials i la seva contribució a la posició competitiva regional. 


V/02. Posicionament i mercats  

Manteniment i generació de noves i|eines i i|publicacions relacionades amb la presencia i posició dels béns i serveis regionals a la cadena de valor global.

Articulació de nous recursos orientats a aprofundir en palanques estratègiques i establir vies de progrés.


V/03. Entorn normatiu 

Identificació i seguiment de marcs estratègics desenvolupats a l'àmbit internacional, així com la compilació i anàlisi de plans d'acció regionals sobre la transposició de dits marcs estratègics. 

Identificació i seguiment d'estratègies de competitivitat global i agendes de transformació productiva duts a terme a altres regions europees. 

 

 


V/01. Consolidació del coneixement de la realitat balear

Desplegament d’i|eines orientades a radiografiar l’entramat regional i identificar les fortaleses i debilitats de la seva estructura productiva.

Identificació i seguiment d’estratègies i plans d’acció que afecten a factors crítics de la competitivitat global de l’arxipèlag. 


V/02. Incremento de la masa crítica

Establiment d'un sistema de seguiment del posicionament competitiu balear en els mercats internacionals i de la presència regional a les cadenes de valor global, a través de la construcció d’índexs de competitivitat global, identificació de palanques de valor activables i anticipació de tendències globals en factors crítics.