Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

i|glossari

Tots A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Terme Definició
AGENDA DE TRANSFORMACIÓ PRODUCTIVA

Instrument que permet materialitzar els continguts d’una estratègia de competitivitat global a través de la integració de directrius i mesures d’acció consensuades en un document únic de planificació que formalitzi i seqüenciï les prioritats del procés de transformació productiva.

AVANTATGE COMPARATIU REVELAT

Mesura que revela a través del flux exportador d’un país o regió la seva especialització productiva. Des d’aquest punt de vista, un país o regió revela un avantatge comparatiu en un producte determinat quan el percentatge de les vendes que n’efectua a l’exterior sobre la seva cistella exportadora supera la proporció que correspon a aquest mateix producte sobre el total d’exportacions mundials.

CADENA DE VALOR

Conjunt d’activitats que duu a terme l’empresa per dissenyar, produir, comercialitzar, distribuir i recolzar els béns i serveis que produeix amb la finalitat de generar valor.

CADENA GLOBAL DE VALOR

Fragmentació internacional dels processos de generació de valor que duen a terme les empreses per dissenyar, produir, comercialitzar, distribuir i recolzar els béns i serveis que produeixen.

CAPITAL HUMÀ

Combinació de coneixements i habilitats –innates i adquirides a través de la qualificació i l’aprenentatge– que incorpora la població d’un territori, les quals li permeten crear valor.

CARTERA DE CLÚSTERS

(o cluster porfolio)

Conjunt de clústers que defineixen l’especialització productiva i, per tant, determinen els fonaments de la competitivitat global d’un territori.

CERCLE D'INTEL·LIGÈNCIA

 

Activitat continua i sistemàtica que sustenta la pràctica de la intel·ligència econòmica des d’una seqüència de sis etapes diferenciades, les quals fan referència a: (i) Definició de requeriments, (ii) Planificació de projectes, (iii) Recollida de dades, (iv) Anàlisi d’informació, (v) Resultat d’intel·ligència i (vi) Distribució d’intel·ligència. 

CLÚSTER

Concentració geogràfica d’empreses i institucions d’un entorn productiu determinat que estan interconnectades i col·laboren estratègicament per obtenir beneficis comuns.

CLUSTER MAPPING

Procés de categorització de clústers i aplicació a una economia concreta.

COMPETITIVITAT GLOBAL

Capacitat d’un país o regió de produir a través de les seves empreses béns i serveis que satisfan les exigències del mercat internacional i, simultàniament, millorar la qualitat de vida de la població.

COMPETITIVITAT GLOBAL SOSTENIBLE

Capacitat d’un país o regió de mantenir el nivell de productivitat a mitjà i a llarg termini i, simultàniament, d’assegurar la seva sostenibilitat social i ambiental.

COMPETITIVITAT TURÍSTICA

Conjunt de factors i polítiques que afavoreixen el desenvolupament del sector turístic i, al seu torn, la seva contribució a la competitivitat global del país o regió en què opera.

DESEQUILIBRIS EN COMPETÈNCIES

Diferencials existents entre els coneixements i les habilitats adquirides per la població activa i els requeriments del teixit empresarial per cobrir les vacants laborals en un o varis segments del mercat de treball. Aquests desequilibris denoten problemes de disponibilitat (o ‘escassetat de competències’) i/o d’assignació entre l’oferta i la demanda de competències (o ‘inadequació de competències’).

DINÀMICA COL·LABORATIVA

Conjunt d’accions coordinades i sistemàtiques d’aglutinació, intercanvi i retroalimentació d’informació, coneixement i experiència dels actors regionals orientat a assegurar la seva implicació efectiva en el disseny i implantació de directrius i mesures d'acció.

ECONOMIA BLAVA

Àmbit productiu ampli i emergent en què hi conflueixen les activitats que mantenen una vinculació directa o indirecta amb el medi marí. Tradicionalment, aglutina els segments productius relacionats amb l’explotació dels recursos marins (vius o minerals i energia), la navegació i el transport o l’oci i el turisme, si bé apel·la igualment als nous nínxols de valor que sorgeixen al voltant de l’energia blava, la biotecnologia blava o la defensa marítima.

ECONOMIES D'AGLOMERACIÓ

Avantatges que obtenen les empreses, sovint en termes de guanys de productivitat, pel fet de concentrar-se espacialment. Aquests avantatges poden sorgir per l’aglomeració d’empreses d’un mateix àmbit d’activitat o clúster (economies de localització) o bé per l’aglomeració d’empreses de diferents àmbits d’activitat o clústers al voltant d’un nucli urbà (economies d’urbanització).

EMPRESA D'ALT CREIXEMENT

Unitats del teixit empresarial de deu o més treballadors capaces de mantenir durant tres anys consecutius un creixement mitjà superior al 20% en matèria de facturació i/o ocupació.

EMPRESA GASELA

Unitats del teixit empresarial d’alt creixement amb una antiguitat inferior a cinc anys.

ESCASSETAT DE COMPETÈNCIES

Desequilibri present en el mercat laboral quan la demanda de treballadors que efectua el teixit empresarial en un tram de competències determinat supera la població disponible i/o disposada a treballar per un salari i condicions específics, en un lloc i període concrets.

ESTRATÈGIA DE COMPETITIVITAT GLOBAL

Proposta de valor única i diferenciada que assegura la capacitat regional de produir béns i serveis que satisfacin les exigències del mercat internacional i, simultàniament, millorar la qualitat de vida de la població. Es tracta de formular, des del coneixement estratègic i la cooperació entre els agents regionals, una visió de futur a partir de la qual es fixen objectius, s’estableixen prioritats i s’alineen els recursos tant públics com privats per avançar cap a un estadi de desenvolupament superior.

ESTRUCTURA DE QUALIFICACIONS

Distribució de la demanda i l’oferta laboral d’acord amb les competències o habilitats, sovint aproximades per la categoria professional i el nivell formatiu que correspon als llocs de treball i a les persones que els ocupen.

GRAU D’ESPECIALITZACIÓ PRODUCTIVA

Mesura relativa de la concentració de la generació de valor afegit que presenta un país o regió en un determinat àmbit d’activitat respecte de l’àrea geogràfica establerta com a referència.

INADEQUACIÓ DE COMPETÈNCIES

Desequilibri que deriva d’una assignació inadequada entre l’oferta i la demanda laboral, atès que no existeix correspondència entre les competències dels treballadors i les que el teixit empresarial requereix per al lloc de treball que ocupen. Aquest desequilibri dóna lloc a situacions de sobrequalificació –quan les competències del treballador excedeixen les que s’associen al lloc de treball– i/o infraqualificació –quan les competències requerides pel lloc de treball superen les que incorpora el treballador.

INDÚSTRIA EMERGENT

Conjunt de clústers que incorporen un elevat potencial d’interrelació entre activitats productives i, per tant, la possibilitat de descobrir noves cadenes de valor o de reconfigurar radicalment cadenes de valor existents per tal de crear nous béns i serveis de major valor afegit.

INDÚSTRIES EXPERIÈNCIA

Àmbit productiu ampli i emergent situat en la intersecció de les arts i els negocis que manté es recolza, fortament, en la creativitat i la tecnologia aplicades a l’empresa. Aglutina els segments productius vinculats a la cultura, l’entreteniment i l’esport, la tecnologia, el màrqueting i la publicitat, l’organització d’esdeveniments i la intermediació turística, la distribució i la logística, així com activitats tradicionals relacionades amb l’allotjament i la restauració.

INTEL·LIGÈNCIA ECONÒMICA

Conjunt d’accions coordinades i sistemàtiques de captació, tractament i distribució d’informació estratègica per analitzar, comprendre i anticipar les mutacions de l’entorn.

INTERNACIONALITZACIÓ

Iniciativa d’una empresa o teixit empresarial orientada a participar de forma activa i sostinguda tant en el comerç mundial de béns i serveis com en els fluxos transnacionals de capital, persones i coneixement destinats a la generació de valor.

INVERSIÓ DIRECTA D’ESTABLIMENT

Flux internacional de capital orientat a finalitats productives que es materialitza en la creació o participació d’una empresa en un país distint al d’origen de l’inversor.

ORGANITZACIÓ CLÚSTER

Entitat orientada a la millora del marc competitiu del clúster que representa a través de la col·laboració entre els agents que l’integren (empreses, administració pública, centres tecnològics, universitats i altres centres de formació). L’abordatge de reptes difícilment assolibles individualment al voltant de la innovació, l’estratègia empresarial, la intel·ligència competitiva i la internacionalització hi juga, en termes generals, un rol central.

PRODUCTIVITAT

Valor afegit generat per cada unitat de factor productiu utilitzat en el procés de producció. Mesura la capacitat d’una empresa o economia de generar valor més enllà de la simple acumulació dels factors de producció, motiu pel qual esdevé, des del punt de vista estratègic, clau per garantir la progressió tant de la rendibilitat empresarial com de la renda per càpita.

RISC FINANCER

Probabilitat que un esdeveniment o fluctuació financera adversa derivi en conseqüències negatives per a l’empresa que pot condicionar el retorn de la inversió, l’estructura d’obligacions financeres a curt termini i a llarg termini, així com la liquiditat i la solvència del negoci. El risc financer manté una vinculació estreta amb altres tipus de riscos de l’empresa, com són el risc econòmic o el risc comercial, entre d’altres.

TECNOLOGIES FACILITADORES ESSENCIALS

(Key Enabling Technologies, en anglès KET)

Conjunt de tecnologies intensives en coneixement que s’associen a cicles ràpids d’innovació, elevades intensitats de R+D, alts nivells de despesa de capital i dotacions de mà d’obra altament qualificada. Les KET, susceptibles d’aplicar-se a qualsevol àmbit productiu amb garantia de millorar-ne la productivitat, actualment acullen la nanotecnologia, la microelectrònica, la nanoelectrònica, la fotònica, els materials avançats i la biotecnologia.

TEIXIT EMPRESARIAL

Conjunt d’unitats organitzatives amb seu a un mateix territori que produeixen béns i serveis i gaudeixen d’autonomia individual per prendre decisions envers la utilització dels recursos que disposen. Les unitats que integren el teixit empresarial d’un país o regió poden desenvolupar simultàniament la seva activitat en diferents nínxols/sectors de l’estructura productiva o en àrees geogràfiques distintes.

TETRAHÈLIX REGIONAL

Esquema harmonitzat de participació que garanteix la connexió dels quatre principals pols de transformació regional: (i) empresa, (ii) administració pública, (iii) investigació i (iv) agents intermedis. S’erigeix en un marc idoni per establir les relacions bidireccionals ('top-down' i 'bottom-up') que requereix l’establiment d’una dinàmica col·laborativa.

TRANSFORMACIÓ PRODUCTIVA

Procés permanent d’orientació del teixit productiu d’un país o regió cap a la combinació d’activitats i tecnologies que, recolzat en les especificitats del territori, deriva en canvis estructurals que permeten impulsar la competitivitat global i, per tant, assolir estadis superiors de desenvolupament.

Cercador de termes a l'i|glossari

Cercar termes dins del diccionari (pots emprar expressions regulars)