Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

i|glossari

Tots A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Terme Definició
INADEQUACIÓ DE COMPETÈNCIES

Desequilibri que deriva d’una assignació inadequada entre l’oferta i la demanda laboral, atès que no existeix correspondència entre les competències dels treballadors i les que el teixit empresarial requereix per al lloc de treball que ocupen. Aquest desequilibri dóna lloc a situacions de sobrequalificació –quan les competències del treballador excedeixen les que s’associen al lloc de treball– i/o infraqualificació –quan les competències requerides pel lloc de treball superen les que incorpora el treballador.

INDÚSTRIA EMERGENT

Conjunt de clústers que incorporen un elevat potencial d’interrelació entre activitats productives i, per tant, la possibilitat de descobrir noves cadenes de valor o de reconfigurar radicalment cadenes de valor existents per tal de crear nous béns i serveis de major valor afegit.

INDÚSTRIES EXPERIÈNCIA

Àmbit productiu ampli i emergent situat en la intersecció de les arts i els negocis que manté es recolza, fortament, en la creativitat i la tecnologia aplicades a l’empresa. Aglutina els segments productius vinculats a la cultura, l’entreteniment i l’esport, la tecnologia, el màrqueting i la publicitat, l’organització d’esdeveniments i la intermediació turística, la distribució i la logística, així com activitats tradicionals relacionades amb l’allotjament i la restauració.

INTEL·LIGÈNCIA ECONÒMICA

Conjunt d’accions coordinades i sistemàtiques de captació, tractament i distribució d’informació estratègica per analitzar, comprendre i anticipar les mutacions de l’entorn.

INTERNACIONALITZACIÓ

Iniciativa d’una empresa o teixit empresarial orientada a participar de forma activa i sostinguda tant en el comerç mundial de béns i serveis com en els fluxos transnacionals de capital, persones i coneixement destinats a la generació de valor.

INVERSIÓ DIRECTA D’ESTABLIMENT

Flux internacional de capital orientat a finalitats productives que es materialitza en la creació o participació d’una empresa en un país distint al d’origen de l’inversor.

Cercador de termes a l'i|glossari

Cercar termes dins del diccionari (pots emprar expressions regulars)