Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

Internacionalització

Lletra/letra:

Iniciativa d’una empresa o teixit empresarial orientada a participar de forma activa i sostinguda tant en el comerç mundial de béns i serveis com en els fluxos transnacionals de capital, persones i coneixement destinats a la generació de valor.

 


Internacionalitzar-se per augmentar la creació de valor.

El procés de globalització creixent esdevingut durant les darreres dècades no tan sols ha incrementat el potencial que la internacionalització revesteix per a la millora de la competitivitat de les empreses, en particular, i dels països i regions, en general, sinó que ha alterat substancialment el seu significat i, consegüentment, la forma de concebre-la i abordar-la. I és que l’obertura de nous mercats i la progressiva integració de les economies han reforçat la relació entre creixement i orientació exterior, al mateix temps que han subratllat el rol que l’empresa, com a vehicle d’internacionalització, pot dur a terme en la millora del desenvolupament econòmic. Tot plegat posa de manifest, doncs, que la internacionalització constitueix actualment quelcom més que una opció.

Paral·lelament, les reformes successives en matèria de política comercial internacional, juntament amb l’abaratiment dels costos de transport i, especialment, l’avanç de les tecnologies de la informació i les comunicacions estan fragmentant verticalment, per complet i a uns costos de coordinació assumibles, la producció dels béns i serveis entre múltiples i variades localitzacions geogràfiques, donant lloc a les anomenades cadenes globals de valor. Tot plegat confirma, doncs, que la internacionalització supera actualment la visió més tradicional cenyida de manera quasi exclusiva a la venda dels béns i serveis produïts per les empreses locals a l’exterior.

 

© Fundació Impulsa Balears

i|tòpics és una publicació de la Unitat d’intel·ligència econòmica que gaudeix de la protecció dels drets de propietat intel·lectual en virtut del protocol 2 annex a la Convenció universal sobre dret d’autor. No obstant això,  certs extractes breus poden reproduir-se sense autorització amb la condició que s’esmenti la font.

Aquesta publicació i altres productes electrònics de la fundació es poden obtenir a www.impulsabalears.org, previ registre dels interessats, o sol·licitar-se a l’adreça de correu electrònic info@impulsabalears.org.

Publicat també en castellà.

Per accedir al text complet és necessari identificar-se com a usuari registrat o registrar-se aquí.


Com citar qualsevol informació o contingut d'aquesta i|publicació:
Fundació IMPULSA BALEARS.Internacionalització. i|tòpics, número 6. Desembre 2016. Disponible a: <http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/recursos/i-publicacions/i-topics/número-6>